دانلود پایان نامه ارشد مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران  

1-بیان مسئله
طرح مقوله مبانی جرم انگاری در حقوق کيفري ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کيفري ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کيفري برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کيفري جرم انگاری در حقوق کيفري ایران از جمله د

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآ

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآ

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآ

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران  

پایان نامه بررسی حمایت کيفري از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در این میان ضمانت اجراهای کيفري به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه
چکیده متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جر

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه
چکیده متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جر

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه
چکیده متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جر

ادامه مطلب  

پایان نامه حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه
چکیده حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقس

ادامه مطلب  

پایان نامه حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه
چکیده حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقس

ادامه مطلب  

پایان نامه حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 132 صفحه
چکیده حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده و حمایت از آنها امروزه با وجود قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی به واقعیت انکارناپذیری تبدیل شده است. حقوق مالکیت فکری به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقس

ادامه مطلب  

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب

ادامه مطلب  

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب

ادامه مطلب  

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب

ادامه مطلب  

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 127 صفحه
حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاكمان است كه تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امكانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم یكی از عناصر امنیت قضایی در كنار حق دادخواهی است كه باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب

ادامه مطلب  

حقوق جزا  

حقوق کيفري یا حقوق جزا یا حقوق جنایی :
 
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
 
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفري)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، د

ادامه مطلب  

حقوق جزا  

حقوق کيفري یا حقوق جزا یا حقوق جنایی :
 
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
 
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفري)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، د

ادامه مطلب  

حقوق جزا  

حقوق کيفري یا حقوق جزا یا حقوق جنایی :
 
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
 
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفري)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، د

ادامه مطلب  

حقوق جزا  

حقوق کيفري یا حقوق جزا یا حقوق جنایی :
 
شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.
 
اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفري)، ضمانت اجرای شدید آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، د

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه
چکیده: کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد. با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه
چکیده: کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد. با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 89 صفحه
چکیده: کلاهبرداری در زمره جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد و مهمترین عامل که این جرم را از دیگر جرائم علیه اموال (سرقت، خیانت در امانت و …) متمایز می گرداند، رضایت ظاهری مالباخته می باشد که از روی میل و رضا مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد. در حقوق عراق نیز تسلیم اموال مالباخته با رضایت ناشی از اغفال او قابل استنباط می باشد. با مطالعه و بررسی بزه کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق به این

ادامه مطلب  

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دار

ادامه مطلب  

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دار

ادامه مطلب  

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران  

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق كیفری تطبیقی حاكی از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و كم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت كیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی كیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب كیفری، دادرسی و صدور و اجرای حكم وجود دار

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کيفري جدید
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کيفري ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کيفري جدید
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کيفري ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات

ادامه مطلب  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید  

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کيفري جدید
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 88 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت
چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کيفري ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات

ادامه مطلب  

تعریف حقوق وتقسیمات ان  

حقوق :
  علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
 حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با

ادامه مطلب  

تعریف حقوق وتقسیمات ان  

حقوق :
  علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
 حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با

ادامه مطلب  

تعریف حقوق وتقسیمات ان  

حقوق :
  علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
 حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با

ادامه مطلب  

تعریف حقوق وتقسیمات ان  

حقوق :
  علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.
علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
 حقوق عمومی:
"حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با

ادامه مطلب  

مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده در امور کيفري آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کيفري یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کيفري است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچ

ادامه مطلب  

پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین ال  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده در امور کيفري آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کيفري یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کيفري است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچ

ادامه مطلب  

پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین ال  

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده در امور کيفري آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کيفري برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کيفري یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کيفري است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچ

ادامه مطلب  

آیا واقعاً حقوق زن ها پایمال شده است!؟ (طنز)  

از بچگی همه ما این را شنیده ایم که حقوق زنها پایمال میشود آیا واقعاً حقوق زن ها پایمال شده دانشگاه جوك پسرها پسرها شدیداً بخاطر نمرات پایین سرکوفت می خوردند و البته گاهی هم ممنوع شدن آیا واقعاً حقوق زن ها پایمال شده است! ؟ (طنز) از بچگی همه ما این را شنیده ایم که حقوق زنها از بچگی همه ما این را شنیده ایم که حقوق زنها پایمال میشود. آیا واقعاً حقوق زن ها پایمال شده داستان طنز جوک لطیفه-خنده دار طنز خنده بازار-آیا واقعاً حقوق زن ها پایمال شده است!؟

ادامه مطلب  

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲  

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کيفري الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کيفري سال ۱۳۹۲
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
آیین دادرسی کيفري  با  پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این   چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و …… بر روی داده ها ،

ادامه مطلب  

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲  

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کيفري الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کيفري سال ۱۳۹۲
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
آیین دادرسی کيفري  با  پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این   چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و …… بر روی داده ها ،

ادامه مطلب  

افزایش 25 درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی  

افزایش 25 درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی ارتـباط با اخبار آموزش و پرورش - افزایش 25 درصدی حقوق معلمان با اجرای طرح رتبه‌بندی - جدیدترین خبرهای افزایش 25 درصدی حقوق معلمان با با اجرای طرح رتبه‌بندی 380 خبر افزایش 35 درصدی حقوق مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: با تکمیل طرح رتبه‌بندی معلمان 25 درصد به چرا برای شروع اجرای این طرح همه معلمان با این طرح رتبه بندی با افزایش درصدی حقوق طرح رتبه بندی معلمان با سر خبر افزایش ۳۵ درصدی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1