09124455400 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 .  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09122302215 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09122302215 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09122302215 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09122302215 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09124455400 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 .  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09100061386 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 .  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09100061386 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 .  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

دستگاه قدرتمند گنج یاب طلا یاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس / 09100061388  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

دستگاه قدرتمند گنج یاب طلا یاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس / 09100061388  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09124455400 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09100061386 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09100061386 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

09122302215 | دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7  

دستگاه فلزیاب DNM S7 گنج یاب حرفه ای دی ان ام اس 7 از برترین فلزیاب ها و طلایاب ها که قابلیت ارتقاء به سنسور را دارد DNM S7 یک نقطه زن تصویری عالیست که همه امکانات سیستم های گنج یاب را یکجا به همراه دارد. کار و اپراتوری با این دستگاه بسیار آسان است. تبلتی که در قسمت جلوی دستگاه قرار دارد به راحتی بصورت 3D Imaging تصاویر دستگاه را همراه با جزئیات کامل به اپراتور نشان میدهد.حمل و نقل این دستگاه بسیار راحت است.این دستگاه یکی از بهترین دستگاه های مورد علاق

ادامه مطلب  

خرید ارزان دستگاه آسان نوش  

 

دستگاه آسان نوش


 ویژگی های کلیدی:
قابل استفاده در رستوران ها و کافی شاپ هامناسب جهت انواع مایعاتجلوگیری از خارج شدن گاز,آب میوه و انواع نوشابه های گاز داردر بسته بندی شیک و اورجینالارتفاع:19 سانتی متردارای یک عدد سرپیچ و پایهدارای یک عدد شیردارای دو عدد واشر
 
 
خریدپیامکی: ارسال کد 161151378 به شماره پیامک 1000100045
خـرید پستی>>قیمت فقـط: 15000 پرداخت وجه درب منزل شــما
   
 
برای دیدن ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید
خرید ا

ادامه مطلب  

مچ کردن توان بلندگو با دستگاه  

سلام دوستان.شاید ببینید که روی یک دستگاه نوشته شده باشد 4اهم،100وات.این به چه معنی است؟چه نوع بلندگو یا بلندگو هایی را مجاز هستیم به این دستگاه متصل کنیم؟در ادامه به نحوه ی مچ کردن توان بلندگو ها با دستگاه را توضیح میدهیم:مرجع کامل سیستم های صوتی ایران

ادامه مطلب  

دستگاه بسته بندی بستنی  

دستگاه بسته بندی بستنی ، دستگاه بسته بندی بیسکوییت ،دستگاه بسته بندی باسلوق ، دستگاه بسته بندی کیک ، دستگاه بسته بندی کلوچه و دیگر دستگاههای بسته بندی ساخت صنایع ماشین سازی مسائلی  با بالاترین کیفیت و سهولت در استفاده می باشد. دستگاه بسته بندی بستنی تولید شرکت ماشین سازی مسائلی قابلیت تغییر در سایزهای مختلف را نیز دارا می باشد.  
دستگاه بسته بندی صنایع ماشین سازی مسائلی اصفهان

ادامه مطلب  

راهنمای استفاده از دستگاه جوجه کشی  

چگونه از یک دستگاه جوجه کشی برای هچ تخم های نطفه دار استفاده کنیم – راهنمای گام به گام استفاده از دستگاه جوجه کشی برای مبتدیان
دستگاه جوجه کشی متدی مصنوعی جهت هچ تخم های نطفه دار انواع پرندگان است. این دستگاه در واقع شما را قادر می سازد تا بدون نیاز به یک مرغ تخم هایتان را هچ کنید. انکیباتورها شرایط و تجارب یک مرغ کرچ نشین برای تخم های نطفه دار مانند دمای مناسب، رطوبت و تهویه را کپی می کنند. جهت هچ موفق تخم های نطفه دار به این روش لازم است دس

ادامه مطلب  

راهنمای استفاده از دستگاه جوجه کشی  

چگونه از یک دستگاه جوجه کشی برای هچ تخم های نطفه دار استفاده کنیم – راهنمای گام به گام استفاده از دستگاه جوجه کشی برای مبتدیان
دستگاه جوجه کشی متدی مصنوعی جهت هچ تخم های نطفه دار انواع پرندگان است. این دستگاه در واقع شما را قادر می سازد تا بدون نیاز به یک مرغ تخم هایتان را هچ کنید. انکیباتورها شرایط و تجارب یک مرغ کرچ نشین برای تخم های نطفه دار مانند دمای مناسب، رطوبت و تهویه را کپی می کنند. جهت هچ موفق تخم های نطفه دار به این روش لازم است دس

ادامه مطلب  

دستگاه بسته بندی نبات  

دستگاه بسته بندی نبات ، دستگاه بسته بندی نبات نی دار، دستگاه بسته بندی شکلات ، دستگاه بسته بندی گز و انواع دیگر محصولات از این قبیل با تغییر سایز دستگاه  تولید شده توسط شرکت ماشین سازی مسائلی قابل استفاده می باشد . دستگاههای بسته بندی ساخت شرکت ماشین سازی مسائلی دارای سیستم plc و تاچ اسکرین می باشد. 
دستگاه بسته بندی صنایع ماشین سازی مسائلی اصفهان

ادامه مطلب  

سایت تخفیف گروهی - تا ۹۰ درصد تخفیف (فرصت محدود)‎  

About 2,100,000 results (0.48 seconds) Search Results

سایت تخفيف و خرید گروهی گلدتگ | پوشاک مردانهhttps://goldtag.net/category/پوشاک%20مردانه 
Translate this page

۹۰,۰۰۰

ادامه مطلب  

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه و نشت یابی آب  

تشخیص دقیق و نقطه ای محل ترکیدگی و نشت لوله آب بوسیله دستگاه پیشرفته محصول آمریکا «تشخیص عمقی با عمق بالا» و انجام تعمیرات و اصلاحات لوله کشی و رفع نم و رطوبت
تعمیرات لوله کشی آب ( نشت یابی لوله آب با دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله ) و فاضلاب ساختمان کلی و جزئی تمام نقاط تهران و کرج کلیه امور بنایی مربوطه
تشخیص ترکیدگی لوله با بهترین روش های روز
لکه گیری گچ شوره زده و رفع نم و رطوبت گچ با مواد یا گچ کاری مجدد و کشته کشی پس از تشخیص محل ترکیدگی

ادامه مطلب  

دستگاه بشقاب کاغذی  

دستگاه تولید پیش دستی یا بشقاب کاغذی ساخته شده بر پایه ی هیدرولیک که توسط شرکت تجهیز فناوری تهران TFT ارائه شده است. این دستگاه توانایی تولید 40 بشقاب در دقیقه را دارد . از ویژگی های دستگاه میتوان دقت و کیفیت تولید آن را نام برد. قابل توجه دوستان این دستگاه کاملا ساخت ایران می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. WWW.TFTCOMMERCE.COM 09122484337tftcommerce

ادامه مطلب  

راهنمای خرید دستگاه تصفیه آب  

برای خرید یک دستگاه تصفیه آب مناسب ابتدا لازم است که نیاز خود را مشخص کنید،در مورد اینکه، آب تصفیه شده با چه درجه کیفیتی نیاز دارید.به این ترتیب راحت تر می توانید دستگاه تصفیه آب مناسب نیاز خود را انتخاب کنید.به طور کلی دستگاه های تصفیه آب به دو دسته تقسیم می شوند.
دسته اول :دستگاه های تصفیه آب بدون پمپ و مخزن دسته دوم :دستگاه های تصفیه آب RO یا اسمز معکوس (دارای پمپ و مخزن)
دستگاه های تصفیه آبی که برقی نیستند و در آنها از پمپ و مخزن استفاده ن

ادامه مطلب  

آب یونیزه چیست ؟  

آب یونیزه
دستگاه ی تصفیه آب جدید با توجه به پیشرفت علم قادر به تولید عنوان آب های یوینزه قلیایی آب خنثی و آب اسیدی می باشد . این دستگاه ها از طریق پلیت هایی که دارند می توانند مولکل های آب را به صورت مولکول های ریز تری تبدیل نمایند تا بتوانند در بدن بهتر جذب شوند و سموم را دفع نمایند . برای آشنایی بیشتر این دستگاه هامی توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید .
www.iWater.irآب قلیایی

ادامه مطلب  

Send Anywhere File Transfer 7.9.1 + 3.2.22 Win ارسال فایل از طریق Wifi در اندروید  

Send Anywhere File Transfer اپلیکیشن رایگان و کاربردی برای دستگاه های اندرویدی جهت ارسال و به اشتراک گذاری فایلهای مختلف مانند موزیک ، ویدئو ، عکس ، بازی و ... بدون محدودیت حجمی بین سایر دستگاه های اندرویدی از طریق Wifi میباشد. استفاده از این اپلیکیشن نیازی به ثبت نام ندارد و برای امنیت بیشتر زمان ارسال فایل های شخصی می توانید از یک کد 6 رقمی استفاده کنید و دستگاه گیرنده باید این کد را وارد کند تا اطلاعات را از شما دریافت کند. شما از طریق ویندوز و انواع مرور

ادامه مطلب  

آموزش ساخت دستگاه دودساز با دستگاه لحیم کاری  

آموزش ساخت دستگاه دودساز با دستگاه لحیم کاری
دستگاه دودساز یکی از وسایلی است که ممکن است به درد هر کسی بخورد اما قیمت زیادی دارد و در هر اندازه ای پیدا نمی‌شود. اگر شما هم به یکی از دستگاه‌ها نیاز دارید، همراه باشید و با کمترین هزینه یک دستگاه دودساز بسازید. ساخت دستگاه دودساز با این روش بسیار ساده است اما نیاز به آشنایی اولیه با الکترونیک دارد.
 
Robo

ادامه مطلب  

آموزش ساخت دستگاه دودساز با دستگاه لحیم کاری  

آموزش ساخت دستگاه دودساز با دستگاه لحیم کاری
دستگاه دودساز یکی از وسایلی است که ممکن است به درد هر کسی بخورد اما قیمت زیادی دارد و در هر اندازه ای پیدا نمی‌شود. اگر شما هم به یکی از دستگاه‌ها نیاز دارید، همراه باشید و با کمترین هزینه یک دستگاه دودساز بسازید. ساخت دستگاه دودساز با این روش بسیار ساده است اما نیاز به آشنایی اولیه با الکترونیک دارد.
 
Robo

ادامه مطلب  

09192046008 | فلزیاب و طلایاب دی اف آر 133 DFR ،قدرتمندترین دستگاه طلایاب و فلزیاب  

دستگاه بسیار قدرتمند فلزیاب دی اف آر 133 DFR قادر به تشخیص و آشکارسازی همزمان فلز و حفره و تفکیک آنها می باشد . با سیستم پالسی پیشرفته دی اف آر 133 DFR شما قادر خواهید بود در همه نوع زمین و خاک بدون از دست دادن حساسیت نسبت به عمق به کاوش با عمق بالا بپردازید.لازم به ذکر است شرکت سازنده این دستگاه DFR Metal Detector Company (D.M.D.C) می باشد  با حالت اسکن تصویری میتوانید تصویر زنده سه بعدی دقیق و بدون خطا بگیرید .مهمترین ویژگی که دستگاه فلزیاب DFR133 را از سایر دستگ

ادامه مطلب  

فارادیک در سالن لاغری شرق تهران  

سالن لاغری هانا با پیرفته ترین تجهیزات از جمله فارادیک اماده است تا شما را برای وزن مناسب خود اماده کند جهت هماهنگی و مشاوره با شماره 

02177381756تماس حاصل فرمایید


تخفيف لاغری با دستگاه ترمودرمی و فارادیک در مرکز تخصصی سیب ...
takhfifan.com/لاغری-مرکز-سیب-30432/

Translate this page

یک جلسه لاغری موضعی و عمومی با دستگاه ترمودرمی و فارادیک در مرکز تخصصی سیب, تنها با پرداخت 1000 تومان اما به ارزش 600

ادامه مطلب  

فارادیک در سالن لاغری شرق تهران  

سالن لاغری هانا با پیرفته ترین تجهیزات از جمله فارادیک اماده است تا شما را برای وزن مناسب خود اماده کند جهت هماهنگی و مشاوره با شماره 

02177381756تماس حاصل فرمایید


تخفيف لاغری با دستگاه ترمودرمی و فارادیک در مرکز تخصصی سیب ...
takhfifan.com/لاغری-مرکز-سیب-30432/

Translate this page

یک جلسه لاغری موضعی و عمومی با دستگاه ترمودرمی و فارادیک در مرکز تخصصی سیب, تنها با پرداخت 1000 تومان اما به ارزش 600

ادامه مطلب  

لیزر موهای زائد در مرکز لیزر تهرانپارس شرق تهران  

لیزر موهای زائد بدن در تهرانپارس مرکز لیزر موهای زائد بدن هانا در محیطی بهداشتی و با دسترسی عالی قیمت و تخفيف ویژه یک ماه
زیبایی بدنی بدون موهای اضافه را با هانا تجربه کنید و برای مدت های طولانی از موهای اضافه بدن رهایی یابید
شماره تماس جهت مشاوره و رزرو وقت بخش پوست 09122719583
مرکز لیزر شماره 02177381756
بهترین تخفيف های مراکز لیزر در تهران | تخفيفان | تخفيفان  لیزر موهای زائد در مرکز لیزر تهرانپارس تهران/سلامتی-و-پزشکی/خدمات-لیزر-و-لیزر-موهای-ز

ادامه مطلب  

لیزر موهای زائد در مرکز لیزر تهرانپارس شرق تهران  

لیزر موهای زائد بدن در تهرانپارس مرکز لیزر موهای زائد بدن هانا در محیطی بهداشتی و با دسترسی عالی قیمت و تخفيف ویژه یک ماه
زیبایی بدنی بدون موهای اضافه را با هانا تجربه کنید و برای مدت های طولانی از موهای اضافه بدن رهایی یابید
شماره تماس جهت مشاوره و رزرو وقت بخش پوست 09122719583
مرکز لیزر شماره 02177381756
بهترین تخفيف های مراکز لیزر در تهران | تخفيفان | تخفيفان  لیزر موهای زائد در مرکز لیزر تهرانپارس تهران/سلامتی-و-پزشکی/خدمات-لیزر-و-لیزر-موهای-ز

ادامه مطلب  

دستگاه تنفسی و ذخیره مواد غذایی در زنبور عسل  

    دستگاه تنفسی و ذخیره مواد غذایی در زنبور عسلدستگاه تنفسی و ذخیره مواد غذایی در زنبور عسل چگونه کار می کنند؟در این جا قصد داریم درباره دستگاه تنفسی و ذخیره مواد غذایی در زنبور عسل صحبت کنیم و همچنین مهمترین اندامهای بدن زنبور عسل را به صورت مختصر بررسی کنیم.عسل|بره موم|ژل رویال|خواص عسل

ادامه مطلب  

عملیات نصب دستگاه تمام دیجیتال و بروزترین دستگاه رادیولوژی دربیمارستان ولایت شهرستان آغازشد  

به گرازش پایگاه خبری و اطلاع رسانی دانشکده پرستاری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی امروز یکشنبه مورخه 1396/05/15 با تلاش و پیگیریهای مداوم و مستمر مسئولین شهرستانی و دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل دستگاه تمام دیجیتال رادیولوژی باآخرین تکنولوژی های بروز دنیا با نام داوینچی Davinhiتوسط گروه مهندسی رئوف شفاء شرکت تجهیزات پزشکی عملیات نصب آغاز گردید و بنا به گفته مهندسین نصب دستگاه فوق تا دو روز آینده کاملا" آماده و مورد استفاده عموم مردم شریف

ادامه مطلب  

عملیات نصب دستگاه تمام دیجیتال و بروزترین دستگاه رادیولوژی دربیمارستان ولایت شهرستان آغازشد  

به گرازش پایگاه خبری و اطلاع رسانی دانشکده پرستاری و شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمی امروز یکشنبه مورخه 1396/05/15 با تلاش و پیگیریهای مداوم و مستمر مسئولین شهرستانی و دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل دستگاه تمام دیجیتال رادیولوژی باآخرین تکنولوژی های بروز دنیا با نام داوینچی Davinhiتوسط گروه مهندسی رئوف شفاء شرکت تجهیزات پزشکی عملیات نصب آغاز گردید و بنا به گفته مهندسین نصب دستگاه فوق تا دو روز آینده کاملا" آماده و مورد استفاده عموم مردم شریف

ادامه مطلب  

شرق تهران لیزر موهای بدن  

شرق تهران در تهرانپارس مرکز پوست و لیزر مو های زائد هانا با به روز ترین تجهیزات از بین برنده مو های زائد با تخفيف به مدت محدود خدمات ارائه میدهد
سالن لیزر مو های زائد هانا به مدت یک ماه با تخفيف های ویژه در نظر دارد خدمات لیزر مو انجام بدهد
مدت محدود
برای اطلاعات بیشتر و مشاوره و رزرو وقت با بخش پوست شماره 09122719583 تماس حاصل فرمایید
و برای تماس با سالن با شماره 77381756  تماس بگیرید
 
لیزر موهای زاید شرق تهران : هفت حوض نارمک
 

tehran-laser.com/inde

ادامه مطلب  

شرق تهران لیزر موهای بدن  

شرق تهران در تهرانپارس مرکز پوست و لیزر مو های زائد هانا با به روز ترین تجهیزات از بین برنده مو های زائد با تخفيف به مدت محدود خدمات ارائه میدهد
سالن لیزر مو های زائد هانا به مدت یک ماه با تخفيف های ویژه در نظر دارد خدمات لیزر مو انجام بدهد
مدت محدود
برای اطلاعات بیشتر و مشاوره و رزرو وقت با بخش پوست شماره 09122719583 تماس حاصل فرمایید
و برای تماس با سالن با شماره 77381756  تماس بگیرید
 
لیزر موهای زاید شرق تهران : هفت حوض نارمک
 

tehran-laser.com/inde

ادامه مطلب  

فروش دستگاه بسته بندی خانگی ادویه  

آیا دستگاهی برای بسته بندی انواع ادویه برای مصارف خانگی، هایپر مارکت و رستوران ها و جود دارد؟ خرید چنین دستگاهی چه مزایایی دارد؟ امروزه با پیشرفت علم دستگاه هایی طراحی شده است که می تواند بدون دخالت دست کار بسته بندی انواع ادویه را با استفاده از آن انجام داد. جالب این است که دستگاه هایی برای مصارف خانگی وجود دارند که که فقط از نظر اندازه و ابعاد با نوع صنعتی تفاوت می کنند و می توان از این دستگاه ها که با ابعاد کوچکتر می باشند در رستوران ها، ه

ادامه مطلب  

09192046008 | فلزیاب و طلایاب دی اف آر 133 DFR ،قدرتمندترین دستگاه طلایاب و فلزیاب  

دستگاه بسیار قدرتمند فلزیاب دی اف آر 133 DFR قادر به تشخیص و آشکارسازی همزمان فلز و حفره و تفکیک آنها می باشد . با سیستم پالسی پیشرفته دی اف آر 133 DFR شما قادر خواهید بود در همه نوع زمین و خاک بدون از دست دادن حساسیت نسبت به عمق به کاوش با عمق بالا بپردازید.لازم به ذکر است شرکت سازنده این دستگاه DFR Metal Detector Company (D.M.D.C) می باشد  با حالت اسکن تصویری میتوانید تصویر زنده سه بعدی دقیق و بدون خطا بگیرید .مهمترین ویژگی که دستگاه فلزیاب DFR133 را از سایر دستگ

ادامه مطلب  

09192046008 | فلزیاب و طلایاب دی اف آر 133 DFR ،قدرتمندترین دستگاه طلایاب و فلزیاب  

دستگاه بسیار قدرتمند فلزیاب دی اف آر 133 DFR قادر به تشخیص و آشکارسازی همزمان فلز و حفره و تفکیک آنها می باشد . با سیستم پالسی پیشرفته دی اف آر 133 DFR شما قادر خواهید بود در همه نوع زمین و خاک بدون از دست دادن حساسیت نسبت به عمق به کاوش با عمق بالا بپردازید.لازم به ذکر است شرکت سازنده این دستگاه DFR Metal Detector Company (D.M.D.C) می باشد  با حالت اسکن تصویری میتوانید تصویر زنده سه بعدی دقیق و بدون خطا بگیرید .مهمترین ویژگی که دستگاه فلزیاب DFR133 را از سایر دستگ

ادامه مطلب  

دانلود برنامه محافظ شبکه NetGuard برای اندروید  

یک اپلیکیشن ساده اما قدرتمند برای جلوگیری از دسترسی به اینترنت اپلیکیشن های دیگر است.با این نرم افزار اندروید میتوانید هر یک از اپلیکیشن هایی که در دستگه اندرویدتان دارید را به طور جداگانه از دسترسی به اینترنت توسط وای فای و داده تلفن همراه منع کنید.با این کار هم مصرف اینترنت کاهش میابد و هم مصرف شارژ باتری دستگاه اندروید کم میشود.برای نصب این دستگاه اندروید به روت کردن دستگاه اندروید احتیاج نیست و اپلیکیشن دارای رابط کاربری آسان می

ادامه مطلب  

راهنمای کانفیگ مودم تی پی لینک و تنظیمات مودم تی پی لینک  

هنگامی که ADSL خریداری می کنید برای وصل شدن به اینترنت مودم خود را کانفیگ می کنید و بعد از آن نیز ممکن است برای رفع مشکل باز نشدن سایت ها با تغییر DNS اینترنت و یا تغییر رمز وایرلس خود و یا هر دلیل دیگری ، نیاز به تغییر تنظیمات مودم خود پیدا کنید . قبلا در مقالهراهنمای کانفیگ مودم دی لینک و تنظیمات مودم دی لینک ، در مورد تنظیمات دی لینک به تفصیل صحبت کردیم و در مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک به بررسی کانفیگ مودم تی پی لی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1